Privacy-document Relaties & Meer

Relaties & Meer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacydocument (privacy policy) wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw situatie, persoonlijke omstandigheden, gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandeling. Het is mogelijk dat daarin iets vermeld staat over uw etnische afkomst of seksuele geaardheid. Ik vermeld gegevens alleen met als doel u zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik werk in een digitale veilige omgeving (een dienst waarvoor ik betaal), waar niemand bij uw gegevens kan komen behalve ik.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dat betekent dat ik met niemand persoonlijke informatie over u zal delen zonder uw schriftelijke toestemming.
Uitzondering hierop is dat ik contact met uw huisarts of eventueel andere zorgverlener kan zoeken als ik mij ernstig zorgen maak over (zelf)destructief gedrag, omdat ik deze verantwoordelijkheid niet alleen kan en wil dragen.

De gegevens die u op het intakeformulier invult, gebruik ik alleen voor het behandeldoel dat we samen opstellen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Ik maak zelf de facturen. Mijn belastingaangifte wordt verzorgd door een administratiekantoor.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.
Ik ben transparant in wat ik doe. Mocht u uw dossier willen inzien dan kan dat. Dan maken we daar een afspraak voor.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals 'consult psychosociale therapie’
  • de kosten van het consult


Als u nog vragen over uw privacy heeft, neem dan contact met mij op.