Algemene voorwaarden Relaties & Meer


Uitgangspunten

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVPA en werk volgens hun richtlijnen. Daarbij moet ik me aan wettelijke verplichtingen houden.

Afzeggen afspraak

Mocht u de afspraak niet na kunnen komen, dan stel ik het op prijs dat u mij dat zo snel mogelijk laat weten, zodat ik eventueel een andere client in kan plannen op het vrijgekomen tijdstip. Een afspraak kan kosteloos worden afgezegd minimaal 24 uur voor de afspraak. Voor afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, breng ik de helft van de kosten in rekening. Als u zonder bericht niet op de afspraak verschijnt, breng ik in principe het gehele bedrag in rekening. Dit staat ook op de factuur, zodat u deze niet kunt declareren. Bij Corona-achtige klachten kan zonder kosten zelfs op het laatste moment worden afgezegd.

Betaling

U ontvangt een factuur per mail. Ik werk met een boekhoudprogramma en factureer zelf. Dat doe ik eens in de twee a drie weken. Check alstublieft ook uw spam-map.
De factuur moet binnen drie weken betaald worden.
Het kost mij veel tijd en moeite om betalingen te controleren en herinneringen te sturen of betalingen te verwerken waar geen factuurnummer bij gezet is of waar een verkeerd bedrag is betaald. Ik stel het dan ook erg op prijs als u op tijd het juiste bedrag betaalt en het factuurnummer er (in zijn geheel!) bijzet.
Mocht er een reden zijn dat u niet kunt betalen, bespreek dat dan op tijd met mij, zodat we eventueel een betalingsregeling kunnen treffen. Niet betalen zonder bericht kan onze werkrelatie schaden en dat wil ik graag voorkomen.

Uw rechten en plichten

Ik werk volgens de bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het Burgerlijk Wetboek te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994). Deze wet regelt de relatie tussen patiënt (in mijn geval client) en hulpverlener. We gaan samen een behandelovereenkomst aan. Daarin ben ik verplicht een dossier over u bij te houden en u informatie te geven.
U heeft de volgende rechten:
Recht op informatie van mij over het probleem, de behandeling en eventueel alternatieve behandelingen. Als u dan wilt, krijgt u van mij een afschrift van het behandelplan.
U geeft toestemming voor de behandeling.
U mag uw dossier inzien. Als u dat wilt doen, dan maken we daar een afspraak voor. Als u het niet eens bent met iets in het dossier, zal ik uw mening toevoegen. Overigens zal niemand anders zonder uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming, uw dossier mogen inzien.
U heeft recht op privacy (zie het privacy-document op deze website).

Uw plicht is dat u mij eerlijk en volledig op de hoogte stelt van uw problematiek. Ik kan dan sneller en beter helder krijgen wat er speelt en u daardoor beter helpen. Verder verwacht ik van u dat u meewerkt aan de behandeling, die ik natuurlijk altijd in overleg en afstemming met u doe en waarbij ik uitga van de doelen die u wilt behalen en de werkwijze aan u en uw specifieke situatie aanpas.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Hulpverleners, maar ook bv. scholen of kinderopvang, zijn verplicht te werken met deze meldcode. Als ik zorgen heb over de veiligheid in uw relatie of gezin, dan heb ik een stappenplan dat ik volg. Mijn uitgangspunt is dat mensen bij mij komen om hulp te zoeken voor zichzelf, hun relatie of gezin. Ik ga uit van uw goede intenties en mijn vermogen daar iets in te kunnen betekenen. Ik ben gericht op samenwerken en transparantie en hoop dat u open durft te zijn als er in uw gezin sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Ik oordeel daar niet over, maar wil wel graag samen met u werken aan een oplossing. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn cliënten en voor hun kinderen en wil niet dat er te veel onveiligheid is of dat er onveiligheid is waar we niet samen aan kunnen werken. Als dat speelt, ben ik verplicht om de signalen voor mezelf in kaart te brengen, eventueel met een collega te overleggen en eventueel Veilig Thuis te raadplegen. Als er sprake is van acute of structurele mishandeling of er speelt iets en het lukt (om welke reden dan ook) niet te werken aan een oplossing of de hulp leidt niet tot duurzame veiligheid, dan ben ik verplicht dit te melden aan Veilig Thuis. Maar ik hoop en verwacht dat dat niet snel zover komt en dat we er samen aan kunnen werken.

Klachten

Ik beloof u dat ik mijn uiterste best doe u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u toch ontevreden zijn of een klacht ergens over hebben, dan hoop ik dat u die met mij wil bespreken. Ik hecht veel waarde aan onze samenwerking en verwacht dat we daar samen dan wel uitkomen. Mocht dit toch niet het geval zijn, dan kunt u een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging de NVPA. (https://nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1). De NVPA kan, met uw toestemming, eventueel een klachtenfunctionaris inschakelen van de SCAG, de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Ik ben lid van de SCAG.
Ik zal u desgevraagd hier over informeren.

Bereikbaarheid en waarneming bij afwezigheid

U heeft gekozen voor een zelfstandig werkende therapeut. Ik heb een eenmanszaak en werk van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden staat mijn mobiele telefoon uit en lees ik mijn mail niet. Ik ben vaak in gesprek en dan niet bereikbaar, maar als u mij mailt of voor vijf uur een boodschap inspreekt probeer ik dezelfde dag nog terug te mailen of te bellen, tenzij me dat echt niet lukt.
Als u last heeft van psychiatrische problematiek die acuut aandacht nodig kan hebben, dan is hulp zoeken bij een instantie met dag en nacht bereikbaarheid meer aangewezen. Bij acute ernstige problemen buiten kantoortijden, die niet kunnen wachten, kunt u uw huisarts of de huisartsenpost bellen.

Als ik onverwachts (door bv. ziekte of na een ongeval) langere tijd afwezig ben, zult u daar bericht van krijgen. In dat bericht wordt ook aangegeven met wie u contact op kunt nemen om u verder te helpen (wat mogelijk zal zijn middels een verwijzing).